Zoals u wellicht weet, werd vorig jaar rond deze tijd de nieuwe erfwet van toepassing. Belangrijke vernieuwingen in het hervormde erfrecht zijn de wijziging van de manier waarop de fictieve massa wordt samengesteld en de waardering van gedane schenkingen bij het openvallen van de nalatenschap. De nieuwe regels zijn ook van toepassing op schenkingen die werden gedaan vóór 1 september 2018. Daarom is het aangewezen om na te gaan of de voor u uitgewerkte planning vandaag nog overeenstemt met de doelstellingen die u bij aanvang vooropstelde.

Bij het opmaken en uitvoeren van een successieplan gaat de aandacht vaak in de eerste plaats naar het beschermen van elkaar als partner. Maar een tweede groot aandachtspunt is een gelijke behandeling tussen de kinderen garanderen. In het verleden was het niet altijd even evident om die gelijkheid te bekomen, maar met de wijziging van het erfrecht, intussen reeds één jaar geleden, werd het eenvoudiger.

Het belangrijkste aandachtspunt bij schenkingen aan kinderen is de waardering van de schenking.

In het verleden werden voor het bepalen van de waarde van de gedane schenkingen bij het overlijden de uitgevoerde schenkingen opgedeeld in 2 groepen: de roerende schenkingen en de onroerende schenkingen. Voor de roerende schenkingen werd de waarde vastgeklikt op het moment van de schenking. Voor de onroerende schenkingen daarentegen werd er voor het bepalen van de waarde van de schenking bij overlijden gekeken naar de waarde van het onroerend goed op het moment van overlijden.

Wanneer u vóór 1 september 2018 een onroerend goed wou schenken aan uw zoon, en u uw dochter hiervoor wou compenseren met een geldsom, creëerde u dus een ongelijkheid. Want de waardering van de schenking aan uw dochter kwam vast te staan op het moment dat u de schenking deed. Maar de waardering van het onroerend goed was onzeker tot het moment u kwam te overlijden. U had dus geen enkele zekerheid dat uw kinderen op het moment van uw overlijden nog steeds gelijk behandeld zouden zijn.

Nu valt het onderscheid in waardering tussen schenkingen van roerende en onroerende goederen weg.

Met de wijziging van het erfrecht op 1 september 2018 werd dit euvel de wereld uit geholpen. Alle schenkingen worden gewaardeerd op het ogenblik dat ze uitgevoerd worden, waarna ze geïndexeerd worden tot het moment van overlijden.

Het creëren en het behouden van een gelijkheid tussen de kinderen is in de meeste successiedossiers een topic dat speciale aandacht verdient.

Misschien is het dan ook nodig om uw bestaande plan van vóór 1 september te herbekijken.
Zit alles nog zoals u het wilt of zijn er grote of kleine aanpassingen nodig?
Wij kijken het graag voor u na!

Neem vrijblijvend contact met ons op.