Algemene Voorwaarden PROCLARIUS inzake raad over financiële planning

 

Artikel 1: Definities

1.1 Onder “PROCLARIUS” wordt verstaan: Proclarius bvba, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Stuivenbergvaart 142, ondernemingsnummer 0546.729.711. PROCLARIUS is door de FSMA (Congresstraat 12 – 14, 1000 Brussel) erkend als verzekeringsmakelaar (nr. 112832 A) en treedt in haar hoedanigheid van gereglementeerde onderneming op als financieel planner.

1.2 Onder “de Cliënt” wordt verstaan: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met PROCLARIUS een overeenkomst m.b.t. raad over financiële planning heeft gesloten.

1.3 Onder “de Dienst(en)” wordt verstaan: het verstrekken door PROCLARIUS van raad over financiële planning, d.w.z. raad over het optimaliseren van het vermogen van de Cliënt op basis van de behoeften en doelstellingen die de Cliënt meedeelt, en indien de Cliënt hierom uitdrukkelijk verzoekt, het begeleiden van de Cliënt bij de verwezenlijking van het door PROCLARIUS voorgestelde Actieplan.

1.4 Onder “de Overeenkomst” wordt verstaan: de overeenkomst m.b.t. raad over financiële planning.

1.5 Onder “de Wet” wordt verstaan: de Wet van 25 april 2014 inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planner en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

1.6 Onder “Overmacht” wordt verstaan: elke van de wil van de partijen onafhankelijke en onvoorziene omstandigheid die de uitvoering van een overeenkomst m.b.t. raad over financiële planning tijdelijk of definitief onmogelijk maakt.

 

Artikel 2: Contractueel  en wettelijk kader

2.1 Deze Algemene Voorwaarden maken integraal en onlosmakelijk deel uit van elke Overeenkomst tussen PROCLARIUS en de Cliënt. Samen met de bijzondere voorwaarden van elke individuele Overeenkomst, evenals de bijlagen, addenda en avenanten, maken zij het contractueel kader tussen PROCLARIUS en de Cliënt uit. Bedingen die van deze Algemene Voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen en zijn enkel van toepassing op de Overeenkomst waarvoor zij uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

2.2 Indien een artikel (of een deel ervan) van deze Algemene Voorwaarden of van de bijzondere voorwaarden van de Overeenkomst onafdwingbaar of nietig zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige artikelen van deze Algemene Voorwaarden of van de Overeenkomst onverlet laten. In dergelijk geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om het onafdwingbare of nietige artikel te vervangen door een afdwingbaar en rechtsgeldig artikel dat zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van het oorspronkelijke artikel.

2.3 Indien PROCLARIUS in voorkomend geval niet de strikte naleving van (één of meer artikelen van) deze Algemene Voorwaarden of van de bijzondere voorwaarden van de Overeenkomst eist, impliceert dit niet dat deze niet van toepassing zijn noch dat PROCLARIUS verzaakt aan de mogelijkheid om zich hierop te beroepen.

2.4 Conform de Wet leeft PROCLARIUS bij het verstrekken van de Diensten de volgende gedragsregels na:

 • zich op een loyale, billijke en professionele wijze inzetten voor de belangen van de Client;
 • steeds correcte, duidelijke en niet misleidende informatie, m.i.v. publiciteit, aan de Cliënt meedelen;
 • zich schikken naar boek VI van het Wetboek van economisch recht en daarbij handelen als waren de niet-professionele cliënten allen consumenten;
 • alvorens de Diensten worden verstrekt, een precontractueel informatiedocument op een duurzame drager aan de Cliënt bezorgen;
 • alvorens de Diensten worden verstrekt, een schriftelijke overeenkomst met de Cliënt afsluiten;
 • alvorens de Diensten worden verstrekt, alle informatie over de persoonlijke situatie van de Cliënt, o.a. informatie over zijn/haar financiële, familiale en professionele situatie, alsook over de doelstellingen en behoeften van de Cliënt inzake financiële planning schriftelijk verzamelen;
 • een multidisciplinaire analyse van de situatie van de Cliënt maken waarbij – behalve indien de Cliënt het uitdrukkelijk anders verzoekt –

(a) het burgerlijk recht, (b) het fiscaal recht en de fiscaliteit, (c) de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid en (d) de economische en financiële context, aan bod komen;

 • behalve indien de Cliënt het uitdrukkelijk verzoekt, de Diensten verstrekken die de optimalisatie van het gehele vermogen van de Cliënt betreffen;
 • zo spoedig mogelijk een duidelijk en volledig schriftelijk verslag over de verstrekte raad over financiële planning aan de Cliënt bezorgen;
 • voor elke Cliënt een dossier samenstellen, dat gedurende minstens vijf jaar na de beëindiging van de overeenkomst wordt bewaard;
 • een aangepast belangenconlictenbeleid aannemen (zie art. 11).

Artikel 3: Het herroepingsrecht van de Cliënt

3.1 De Cliënt heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Cliënt PROCLARIUS via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn/haar beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Cliënt kan hiervoor gebruik maken het modelformulier voor herroeping, dat als Bijlage 3 bij de Overeenkomst wordt gevoegd, maar is hiertoe niet verplicht.

3.2 Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

3.3 Als de Cliënt de overeenkomst herroept, ontvangt de Cliënt alle betalingen die hij/zij tot op dat moment heeft gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat PROCLARIUS op de hoogte is gesteld van zijn/haar beslissing om de overeenkomst te herroepen, van PROCLARIUS terug. PROCLARIUS betaalt de Cliënt terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Cliënt de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Cliënt uitdrukkelijk anderzins heeft ingestemd; in ieder geval zullen voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 4: Verplichtingen van PROCLARIUS

4.1 PROCLARIUS verbindt zich ertoe aan de Cliënt de best mogelijke raad over financiële planning te verstrekken, rekening houdend met de gegevens die zij in haar bezit heeft en die haar door de Cliënt worden meegedeeld. De verplichtingen van PROCLARIUS in het kader van de Overeenkomst zijn middelenverbintenissen. In geen geval verbindt PROCLARIUS zich ertoe een bepaald resultaat ten voordele van de Cliënt te behalen.

4.2 PROCLARIUS behoudt zich het recht voor om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst, telkens wanneer zij dit nuttig of nodig acht.

4.3 In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst wordt de Cliënt beschouwd als een niet-professionele cliënt in de zin van artikel 2, 29° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, zoals uitgevoerd door het KB van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten. Deze kwalificatie betekent niet automatisch dat de Cliënt een leek inzake financiële planning is. De graad van informatieverstrekking door PROCLARIUS of de complexiteit van de raad over financiële planning verstrekt aan de Cliënt kan variëren naargelang de hoedanigheid, de kennis en de ervaring van de Cliënt.

Artikel 5: Verplichtingen van de Cliënt

De Cliënt is ertoe gehouden aan PROCLARIUS alle vereiste informatie over zijn/haar persoonlijke situatie, waaronder informatie over zijn/haar financiële, familiale en professionele situatie, te verschaffen, alsook zijn/haar doelstellingen en behoeften inzake financiële planning mee te delen. De Cliënt begrijpt en aanvaardt uitdrukkelijk dat indien hij/zij aan PROCLARIUS niet alle vereiste informatie of de informatie die van aard is om de analyse van zijn/haar situatie door PROCLARIUS te beïnvloeden, meedeelt, de raad over financiële planning verstrekt door PROCLARIUS mogelijk niet passend is en/of niet passend voor zijn/haar werkelijke situatie is. In dat geval kan de Cliënt PROCLARIUS op geen enkele manier aansprakelijk stellen.

Artikel 6: Prijzen

De prijzen zijn inclusief BTW en worden overeengekomen onder voorbehoud van veranderingen in de toepasselijke wetgeving, reglementering, belastingen of andere gelijkaardige heffingen op de Diensten waardoor er een verhoging van de prijs zou zijn.

Artikel 7: Betaling

7.1 Na de overhandiging van het Auditrapport bezorgt PROCLARIUS een factuur aan de Cliënt, die in voorkomend geval ook reeds de vergoeding voor de begeleiding van de Cliënt bij de verwezenlijking van het Actieplan bevat. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. De betaling door de Cliënt dient te gebeuren door overschrijving op het rekeningnummer van PROCLARIUS.

7.2 Elke factuur van PROCLARIUS wordt geacht onherroepelijk aanvaard te zijn door de Cliënt indien de Cliënt geen klacht, protest of betwisting binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk aan PROCLARIUS meedeelt.

7.3 In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op vervaldag zal de Cliënt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling (i) een nalatigheidsintrest van 10% per jaar en (ii) een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 250 euro per factuur, aan PROCLARIUS verschuldigd zijn.

7.4 Betalingen van de Cliënt worden eerst toegerekend op de forfaitaire vergoedingen zoals voorzien in artikel 7.3 (indien verschuldigd), vervolgens op de intresten zoals voorzien in artikel 7.3 (indien verschuldigd) en tot slot op de hoofdsom.

Artikel 8: Klachten

8.1 De Cliënt zal de door PROCLARIUS geleverde Dienst onmiddellijk controleren op eventuele afwijkingen van wat is overeengekomen.

8.2 Eventuele klachten moeten, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop deze klachten betrekking hebben, schriftelijk en binnen de 14 kalenderdagen nadat de Dienst door PROCLARIUS gepresteerd is, worden ingediend bij PROCLARIUS.

8.3 Indien de formaliteiten vermeld in artikel 7.2 niet volledig en correct worden nageleefd, wordt de Cliënt geacht de gepresteerde Diensten onherroepelijk en volledig aanvaard te hebben.

8.4 Indien de klachten van de Cliënt gegrond blijken te zijn, zal PROCLARIUS na overleg met de Cliënt ofwel binnen een redelijke termijn de Diensten waarop de klachten betrekking hebben opnieuw verrichten, ofwel een redelijke vermindering van de vergoeding voor de desbetreffende Diensten toepassen.

Artikel 9: Intellectuele eigendom

9.1 PROCLARIUS behoudt de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar gemaakte en verstrekte  analyses, oplossingen, voorbeelden, modellen, berekeningen, offertes en in het bijzonder op de door haar opgestelde Auditrapporten en Actieplannen. Deze zaken blijven eigendom van PROCLARIUS en mogen zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet gekopieerd, verspreid, aan derden worden getoond of op enige andere wijze worden gebruikt. De Cliënt zal deze zaken op eerste verzoek terug aan PROCLARIUS bezorgen en zal PROCLARIUS bovendien onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk – ook door derden – op de intellectuele eigendomsrechten van PROCLARIUS waarvan hij/zij kennis heeft.

9.2 In geval van overtreding van hetgeen in artikel 8.1 is bepaald, is de Cliënt aan PROCLARIUS een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 1.000 euro per overtreding, onverminderd het recht van PROCLARIUS tot volledige schadeloosstelling indien zij aantoont dat haar schade dit bedrag overstijgt.

Artikel 10: Bescherming van de privacy van de Cliënt

De persoonsgegevens die in het kader van de Overeenkomst de Cliënt worden meegedeeld, zijn vertrouwelijk. Met uitzondering van de persoonsgegevens die reeds in het bezit van PROCLARIUS zijn en die met de toestemming van de Cliënt worden verwerkt, wordt de door de Cliënt meegedeelde informatie door PROCLARIUS enkel verwerkt met het oog op de goede uitvoering van de Overeenkomst. De persoonsgegevens zullen op geen enkele manier aan de met PROCLARIUS verbonden vennootschappen of aan derden worden meegedeeld, behoudens wannneer de Cliënt hier uitdrukkelijk mee instemt. De Cliënt kan op elk moment kennis nemen van zijn/haar persoonsgegevens waarover PROCLARIUS beschikt en de onjuiste gegevens die op hem betrekking hebben kosteloos doen verbeteren.

Artikel 11: Beknopte omschrijving van het beleid inzake belangenconflicten

11.1 In het kader van het belangenconflictenbeleid richt PROCLARIUS zich in eerste instantie op het vermijden van belangenconflicten en indien dat niet mogelijk blijkt, op de identificatie en het beheer van dat conflict om zo te vermijden dat de belangen van de Cliënt zouden worden geschaad. Belangenconflicten kunnen zich voordoen (i) tussen PROCLARIUS, haar zaakvoerders, de personen die controle

[1] uitoefenen over PROCLARIUS of haar medewerkers enerzijds en de Cliënt anderzijds of (ii) tussen de Cliënten van PROCLARIUS onderling. Het beleid van PROCLARIUS houdt rekening met de eigen kenmerken van het kantoor en haar structuur.

Bij de beoordeling van mogelijke belangenconflicten heeft PROCLARIUS de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de Cliënt worden geschaad, m.n.:

 • situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt vermeden ten koste van de Cliënt;
 • situaties waarbij PROCLARIUS een ander belang heeft bij het resultaat van de aan de Cliënt voorgestelde verrichting dan de Cliënt zelf;
 • situaties met een financiële of andere drijfveer voor PROCLARIUS om de belangen van andere cliënten te laten voorgaan;
 • situaties waarin PROCLARIUS een concurrent van de Cliënt is;
 • situaties waarin PROCLARIUS voor de geleverde Diensten een vergoeding van iemand anders dan de Cliënt ontvangt;
 • situaties eigen aan de overige professionele activiteiten van PROCLARIUS als verzekeringsmakelaar.

Het beleid inzake belangenconflicten zal te gepasten tijde geevalueerd worden en indien nodig, zal het beleid aangepast en/of geactualiseerd worden.

11.2 Als de genomen maatregelen m.b.t. het beheer van een belangenconflict ontoereikend zijn om met redelijke zekerheid te waarborgen dat het risico op schade van de belangen van de Cliënt kan worden afgewend, wordt de Cliënt, vóór hem raad wordt verstrekt, duidelijk en op een duurzame drager in kennis gesteld van de algemene aard en/of de oorzaak van het belangenconflict. De verstrekte informatie zal voldoende gedetailleerd zijn, gelet op de persoonlijke situatie van de Cliënt, opdat hij/zij met kennis van zaken zou kunnen beslissen om al dan niet verder een beroep te blijven doen op de aangeboden Diensten. Als de Cliënt om die reden beslist de Overeenkomst stop te zetten, moet hij/zij geen vergoeding betalen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 PROCLARIUS spant zich in om het Auditrapport en het Actieplan tot op het ogenblik van de aflevering ervan aan de Cliënt zorgvuldig af te stemmen op de geldende wetgeving en reglementering, de heersende rechtspraak en de interpretatie van de (fiscale) administratie. PROCLARIUS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen, in welke vorm dan ook, in de wetgeving, de reglementering, de rechtspraak of de interpretatie van de (fiscale) administratie die zich zouden voordoen ná de aflevering van het Auditrapport, respectievelijk het Actieplan. Hetzelfde geldt voor eventuele feitelijke wijzigingen met betrekking tot de persoonlijke situatie van de Cliënt of zijn/haar doelstellingen en behoeften inzake financiële planning ná de aflevering van het Auditrapport, respectievelijk het Actieplan. In voorkomend geval komt het aan de Cliënt toe om PROCLARIUS te verzoeken het Auditrapport en/of het Actieplan te actualiseren vooraleer enige beslissing op basis van voormelde documenten te nemen.

12.2 Behoudens in geval van bedrog, opzet of grove fout is de aansprakelijkheid van PROCLARIUS voor haar fouten of voor de fouten van haar aangestelden beperkt tot de contractueel voorziene vergoeding voor de Diensten zoals bepaald in artikel 4 van de Overeenkomst. PROCLARIUS is in geen geval gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte – of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstderving, administratie- of personeelskost of vorderingen van derden, welke de Cliënt of derden zouden lijden ten gevolge van een fout of nalatigheid van PROCLARIUS of van een aangestelde van PROCLARIUS.

12.3 PROCLARIUS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de verbintenissen aangegaan door derden die zij heeft aanbevolen, noch voor de diensten of goederen die door deze derden worden geleverd.

12.4 Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of grove fout is PROCLARIUS niet aansprakelijk voor de beslissingen die de Cliënt neemt naar aanleiding van de raad over financiële planning die PROCLARIUS in het kader van de geleverde Diensten heeft verstrekt, en evenmin voor de mogelijke negatieve gevolgen van voormelde beslissingen. De Cliënt blijft hier op elk ogenblik zelf verantwoordelijk voor.

Artikel 13: Overmacht

13.1 Indien een situatie van Overmacht zich voordoet kunnen zowel de Cliënt als PROCLARIUS, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, de uitvoering van de Overeenkomst opschorten (in geval van tijdelijke Overmacht) dan wel de Overeenkomst ontbinden (in geval van definitieve Overmacht).

13.2 PROCLARIUS heeft evenwel recht op  betaling van de Diensten die zij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht vóórdat de Overmacht zich heeft voorgedaan.

Artikel 14: Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken

De Overeenkomst, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden, wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting voortvloeiend uit of met betrekking tot deze Overeenkomst behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

[1]In de zin van de artikelen 5 – 9 van het Wetboek van vennootschappen.