In het kader van de wettelijke pensioenhervormingen van 2021 werd besloten om het wettelijk pensioen voor zelfstandigen geleidelijk te verhogen tot het niveau van werknemers. Deze ontwikkeling heeft aanzienlijke implicaties voor de 80%-regel die van toepassing is op het storten binnen een Individuele Pensioentoezegging (IPT). Talloze Vlaamse bedrijfsleiders hebben ervaren dat hun mogelijkheden om bij te dragen aan een IPT volledig zijn komen te vervallen. We stellen dan ook graag een alternatief aan u voor.

De individuele pensioentoezegging (IPT) was een goede manier om liquide middelen die opgebouwd worden in de vennootschap te beleggen en ervoor te zorgen dat deze op termijn toekomen aan de bedrijfsleider. Een alternatief is het aanleggen van een liquidatiereserve om het opgebouwde vermogen op termijn fiscaalvriendelijk -aan 15% roerende voorheffing-  te laten toekomen aan de bedrijfsleider. Tot op het moment van uitkering is het echter aangewezen om dit roerend vermogen zo veel mogelijk te laten renderen.

En hierin ligt net de uitdaging voor een kleine vennootschap die geniet van het verlaagde tarief binnen de vennootschapsbelasting. Om dit verlaagde tarief te behouden moet zij aan verschillende voorwaarden voldoen. Eén van deze voorwaarden is dat financiële vennootschappen uitgesloten zijn van het verlaagde tarief binnen de vennootschapsbelasting. Een vennootschap wordt als financiële vennootschap aanzien indien de beleggingswaarde van aandelen op het actief meer bedraagt dan de helft van het gestorte kapitaal vermeerderd met de belastbare reserves en de geboekte meerwaarden. Indien u (te) veel roerend vermogen opbouwt in uw vennootschap, zal u al snel binnen de parameters van financiële vennootschap vallen en het recht op het verlaagd tarief binnen de vennootschapsbelasting verliezen.

Een mogelijke oplossing biedt een TAK 6 contract. Dit oorspronkelijk Luxemburgs kapitalisatiecontract wordt uitgegeven door een Belgische verzekeringsmaatschappij en valt onder de Luxemburgse veiligheidsdriehoek wat de grootste mogelijke bescherming van het vermogen garandeert in Europa.

Het grote voordeel van een TAK 6 contract is dat de roerende middelen volledig op maat van het eigen risicoprofiel kunnen worden belegd, in tegenstelling tot de beperkte bancaire mogelijkheden (termijnrekening of distributieBEVEKs). Tevens zijn de fondsen die binnen een TAK 6 contract aangeboden worden steeds institutionele fondsen waarin de lopende kosten lager zijn dan in een klassieke bancaire beleggingsportefeuille.

Bij de instap in een TAK 6 contract is er geen premietaks van toepassing. Tijdens de looptijd van het contract zijn er geen belastingen van toepassing en zijn er geen boekhoudkundige verrichtingen nodig. Pas bij de afkoop of de uitkering van het TAK 6 contract zullen er belastingen van toepassing zijn waarbij de netto-opbrengst belast wordt op basis van zowel meer-als minwaarden.

Belangrijk is dat een TAK 6 contract geen invloed heeft op het behoud van het verlaagde tarief binnen de vennootschapsbelasting, aangezien de fiscale administratie dit niet beschouwt als aandelen.

Wil u meer weten over hoe een TAK 6 contract u kan helpen bij het beheer van roerende middelen in uw vennootschap en hoe dit past binnen uw financiële strategie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.