Proclarius geeft om de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy!

Privacybeleid Proclarius

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 10/03/2020.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Proclarius. U dient zich ervan bewust te zijn dat Proclarius niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Proclarius respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ter zake leeft Proclarius de bepalingen zoals voorzien in de Wet op de bescherming van de privacy van 8 december 1992 en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR genoemd) na.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Zo kan Proclarius onder andere uw naam, identificatienummer, adres, geboortedatum en/of contactgegevens, maar ook gegevens omtrent uw vermogen en gezinssamenstelling verzamelen. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Zonder bepaalde gegevens kunnen wij onze dienstverlening niet aanbieden. De concrete gegevens die wij verwerken variëren van geval tot geval. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Proclarius of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Proclarius of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Proclarius of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Op deze manier tracht Proclarius ook haar klanten op de hoogte te brengen van o.a. wijzigingen in de wetgeving waarvoor de desbetreffende klant interesse zou kunnen vertonen.

Doeleinden

Uw persoonsgegevens worden niet zo maar verwerkt. Er dient krachtens de wet een rechtmatig doel en een wettelijke grondslag te bestaan.
Proclarius verwerkt uw persoonsgegevens om de door haar aangeboden diensten te kunnen uitvoeren. O.a. voor de volgende doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt (niet-limitatieve opsomming): het uitvoeren van haar overeenkomsten met klanten, het voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld de identificatieverplichting conform de bepalingen van de Wet ter voorkoming van het witwassen van geld en financiering van terrorisme), om u adequaat te kunnen adviseren omtrent een aan ons voorgelegde vraagstelling, ter uitvoering van de aan de klanten verstrekte adviezen, om u te kunnen informeren inzake zaken of wijzigingen die u kunnen aanbelangen ofwel wanneer we uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen.

Derden

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in eerste instantie gebruikt om uw dossier te behartigen en onze rol als onafhankelijke financiële adviesverlener op te kunnen nemen. Echter is het soms nodig dat wij uw persoonsgegevens ook met personen buiten ons kantoor delen om onze overeenkomst met u uit te kunnen voeren. Denk hierbij aan verzekeringsmaatschappijen, notarissen, advocaten en boekhouders. Daarnaast moeten wij soms persoonsgegevens verstrekken aan derden bij de uitvoering van onze deontologische of wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld de identificatieverplichting conform de bepalingen van de Wet ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme), of om onze rechtmatige belangen te beschermen.
Voorts zal Proclarius er als een goede huisvader voor zorgen dat haar werknemers de vertrouwelijkheid van uw gegevens respecteren. Met name blijft de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot de werknemers die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de behoeften van onze geleverde diensten.
In geen enkel geval zullen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan landen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers van onze website kosteloos de mogelijkheid aan tot kennisname van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, alsook van het gebruik dat wij van uw gegevens maken. Daarenboven heeft u het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Hierbij dient u zich ervan bewust te zijn dat – bij weigering van mededeling van uw persoonsgegevens of bij een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens – bepaalde diensten niet meer geleverd kunnen worden. U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Ten slotte heeft u, voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, het recht om die toestemming in te trekken.

Bewaring van uw persoonsgegevens

Proclarius houdt uw persoonsgegevens niet eeuwig bij.

Uw persoonsgegevens worden door Proclarius bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de al dan niet contractuele relatie tussen u en Proclarius. Gedurende een periode van maximaal 10 jaar na het einde van de samenwerking worden de verzamelde gegevens bewaard, tenzij wettelijke verjarings- of bewaartermijnen een langere termijn zouden vereisten.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens wilt inzien, aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Proclarius Bvba
Stuivenbergvaart 142
2800 Mechelen 


+32 (0)15 69 98 47]