Tot voor kort was het niet mogelijk om de blote eigendom van de aandelen van uw artsenvennootschap reeds te gaan schenken voor het einde van uw carrière als arts. Dit door een strenge interpretatie van de orde van geneesheren van artikel 162, §5 uit de code geneeskundige plichtenleer. Deze strikte zienswijze is nu echter bijgestuurd waardoor het schenken van de blote eigendom van de aandelen van de doktersvennootschap nu wel mogelijk wordt.

Tot eind 2013 hanteerde de orde van geneesheren een zeer strikte interpretatie van artikel 162, §5 van de code geneeskundige plichtenleer. Dit bracht met zich mee dat de aandelen van een artsenvennootschap principieel ondeelbaar waren en enkel aangehouden mochten worden door een arts die de geneeskunde uitoefende in naam en voor rekening van de artsenvennootschap.

Nu versoepelde de nationale raad van de orde van geneesheren hun interpretatie van het bewuste artikel. Hierdoor is het schenken van de blote eigendom van de aandelen van een artsenvennootschap aan een niet-arts in het kader van familiale vermogensplanning toch mogelijk geworden. Dit is uiteraard slechts mogelijk indien volgende strikte voorwaarden voldaan zijn:

–        De vruchtgebruiker is een arts;

–        De naakte eigenaar is een natuurlijk persoon;

–        De inmenging van niet-artsen in de uitoefening van de geneeskunde en het artsenberoep is absoluut verboden;

–        De lidmaatschapsrechten komen toe aan de vruchtgebruiker;

–        De naakte eigenaar dient nominatief te worden aangeduid in de statuten;

–        Er kan enkel een einde gemaakt worden aan de splitsing in de richting van de arts – vruchtgebruiker;

–        Bij overlijden van de vruchtgebruiker dient de naakte eigenaar de aandelen onmiddellijk te verkopen aan een arts of het doel van de vennootschap te wijzigen.

Concreet wil dit zeggen dat indien u de blote eigendom van de aandelen van een doktersvennootschap wenst te schenken u best als volgt te werk gaat:

1)     Aanpassing modaliteiten statuten met inbouw van nodige garanties in de statuten

2)     Goedkeuring aangepaste statuten door provinciale raad orde van geneesheren

3)     Schenking blote eigendom aandelen artsenvennootschap

In onze vorige nieuwsbrief bespraken we reeds de vrijstelling van registratierechten voor het schenken van de aandelen van een familiale vennootschap. Uiteraard kan u bij het schenken van uw artsenvennootschap ook gebruik maken van deze vrijstellingsregeling indien de vennootschap voldoet aan alle voorwaarden. Voor deze voorwaarden verwijzen we graag terug naar onze vorige nieuwsbrief.