2017 is intussen een aantal maanden ver. In het eerste deel van dit jaar heeft de Vlaamse Regering een aantal nieuwe maatregelen verduidelijkt. Ook zette ze de puntjes op de i bij een aantal ‘hot topics’.


De Vlaamse regering komt met een eerste verduidelijking over het ‘hot topic’ levensverzekeringen

▪ 
Vorig jaar veroorzaakte VLABEL controverse over de successieplanning via levensverzekeringen. Zo besliste de Vlaamse Belastingdienst dat er toch erfbelasting verschuldigd is bij een uitkering na een overlijden, ook al werden de rechten van de levensverzekering in het verleden reeds weggeschonken, al dan niet met registratie. Dit zorgde mogelijk voor een dubbele heffing van schenkbelasting en erfbelasting.
Nu heeft de Vlaamse regering hier ingegrepen. Het bedrag van de levensverzekering waarop reeds schenkbelasting betaald werd, mag later niet meer belast worden met erfbelasting. Er vindt dus een vermindering van de belastbare grondslag plaats.

▪ 
Ook is er nu duidelijkheid over de levensverzekering met twee verzekerde hoofden. 
Vorig jaar vond VLABEL dat, na een eerste overlijden, de begunstigden van de levensverzekering al erfbelasting dienden te betalen op de helft van de afkoopwaarde van de levensverzekering. De begunstigden moesten dus al betalen zonder dat ze ook maar iets ontvangen hadden, of ooit met zekerheid zouden ontvangen (de langstlevende verzekerde kan immers ook afkopen).
Ook hier greep de Vlaamse Regering in. Nu is bepaald dat er pas erfbelasting verschuldigd is op het moment van effectieve uitkering of afkoop van de polis na het eerste overlijden.

Ook de nieuwe erfrechtregels kregen nu verdere verduidelijking

▪ Een eerste wijziging die doorgevoerd zal worden is de beperking van de wettelijke reserve van de kinderen. Tot op heden was de reserve van de kinderen afhankelijk van met hoeveel ze zijn. In de nieuwe regelgeving zal de reserve altijd de helft van de nalatenschap bedragen, ongeacht hoeveel kinderen er zijn. Op die manier bekomt de erflater een grotere vrijheid.

▪ 
Daarnaast zal ook de wettelijke reserve voor de ouders afgeschaft worden. Tot op heden hadden de overlevende ouders een wettelijke reserve op de helft van de nalatenschap van een kinderloze erflater. Deze reserve wordt afgeschaft. In ruil krijgen behoeftige ouders een mogelijkheid om van de nalatenschap onderhoudsgeld te vorderen. Op die manier blijft het principe van de solidariteit tussen de generaties bestaan.

▪ 
Ook paste de Vlaamse Regering het probleem van inkorting en inbreng van een schenking in natura aan. Hierbij voorzag men in het verleden dat indien het reservataire deel aangetast werd door schenkingen gedaan bij leven, het geschonken goed in natura terug ingebracht moest worden in de nalatenschap. Dit stelde in de praktijk vaak problemen, zeker bij schenkingen van onroerende goederen. 
Nu wordt voorzien dat de inbreng in waarde mag gebeuren. Hierdoor kan de begiftigde het goed zelf behouden maar betaalt hij/zij een compensatie aan de nalatenschap.

De lijnen van het ontwerp zijn nu duidelijk. De Vlaamse Regering zal de wijzigingen in de loop van dit jaar verder uitwerken. Wij houden u op de hoogte van verdere vorderingen.

Zit u met vragen? Wenst u meer informatie over deze nieuwe regels en de gevolgen voor uw specifieke situatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.