Het beding van aanwas is al jaren een geliefde techniek voor echtgenoten die bezittingen uit hun eigen vermogen aan elkaar willen laten toekomen. Zo kunnen bijvoorbeeld echtgenoten gehuwd met scheiding van goederen die samen een beleggingsportefeuille bezitten een beding van aanwas opmaken. Hierdoor zal bij een overlijden het deel van de overleden partner automatisch toekomen aan de overlevende partner. En dit zonder erfbelasting want door het beding van aanwas wordt de beleggingsportefeuille buiten het erfrecht geplaatst.

Nu heeft Vlabel een nieuw standpunt gepubliceerd waarin de voorwaarden van het beding van aanwas verder aangescherpt worden.

Vooraleer we voor u de voorwaarden overlopen beginnen we met de definiëring die Vlabel gebruikt voor het beding van aanwas. Het beding van aanwas wordt omschreven als:

een overeenkomst tussen twee of meer partijen waarbij overeengekomen wordt dat het onverdeelde aandeel van de eerststervende in volle eigendom- of in vruchtgebruik op een bepaald goed, dat ze samen aankopen of dat zij reeds in onverdeeldheid bezitten, onder opschortende voorwaarde van het overlijden van de eerststervende, van rechtswege zal aanwassen en dus verkregen zal worden door de overlevende deelgenoten. De tegenprestatie bestaat in een evenwichtige kans voor elke deelgenoot om het aandeel van de andere in het goed te verwerven, indien hij de langstlevende is.

Vertrekkende vanuit de definiëring opgelegd door Vlabel bespreken we voor u de voorwaarden:

Notariële akte

Het beding van aanwas moet opgenomen worden in een notariële akte. In het verleden was het voor roerende goederen mogelijk dat er een onderhands document werd opgemaakt. Maar voor de bedingen van aanwas opgesteld vanaf 01/09/2018 dient u ook voor roerende goederen een notariële akte te laten opmaken.

Bijzondere titel

U kunt niet zomaar opnemen dat alle goederen in uw nalatenschap onder het beding van aanwas vallen. U dient specifiek te definiëren over welke goederen het beding van aanwas gaat.

Bezwarende titel

Het beding van aanwas is een kanscontract ten bezwarende titel waarin de kansen evenwichtig zijn. Hierbij is het niet zo dat de kansen gelijk moeten zijn, maar wel moet er sprake zijn van een gelijkwaardige levensverwachting van de partijen, en ook dient er een gelijkwaardige inleg te zijn. Deze gelijkwaardige levensverwachting en de gelijkwaardige inleg worden door Vlabel op het moment van het afsluiten van het beding beoordeeld, en niet op het moment dat het beding effectief zijn uitwerking heeft.

In het verleden werd er vaak bij een ongelijke levensverwachting van de partners een compensatie toegepast waarbij één partij een grotere inleg deed. Dit aanvaardt Vlabel vandaag niet meer. Vlabel is immers van mening dat een grotere inbreng niet de kans vergroot dat je de andere partner zult overleven. Dit is meteen ook één van de grootste aandachtspunten in het nieuwe standpunt van Vlabel.

Zaakvervanging

Als uw beding van aanwas toepassing heeft op bepaalde beleggingen is het mogelijk dat u in de loop der jaren deze goederen hebt verkocht en met de opbrengst van de verkoop andere goederen hebt aangekocht. Dit kunt u opvangen door een conventionele zaakvervanging te voorzien in de akte van het beding van aanwas. Hierdoor zal de nieuwe belegging die in de plaats komt onder het beding van aanwas vallen. Het is evenwel aangeraden om schriftelijke verklaringen bij te houden waarin u weergeeft dat u de opbrengst van de verkochte goederen hebt gebruikt om nieuwe goederen aan te kopen.

Globaal kunnen we volgende opvallende zaken onthouden uit het nieuwe standpunt van Vlabel:

  • Vanaf 01/09/2018 dient een beding van aanwas steeds notarieel te gebeuren;
  • Een ongelijke levensverwachting kan niet rechtgetrokken worden door een ongelijke inbreng;
  • U dient zaakvervanging te laten opnemen in de notariële akte en er dient een soort van logboek aan schriftelijke verklaringen bijgehouden te worden.

Zit u met vragen? Wenst u meer informatie over het nieuwe standpunt van Vlabel en de gevolgen voor uw specifieke situatie?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.