Met het zomerakkoord werd door de regering een effectentaks in het leven geroepen. Hierbij zal er een taks van 0,15% geheven worden op alle effectenrekeningen met een saldo van meer dan 500.000 EUR. Een Belg is echter geen Belg als hij bij het invoeren van een nieuwe belasting niet onmiddellijk een weg rond deze belasting probeert te vinden. Maar zijn er wel wegen rond de nieuwe belasting? Of zijn het louter omwegen die uiteindelijk toch tot een belasting leiden?

Hieronder overlopen wij voor u een aantal mogelijkheden die in de wandelgangen circuleren. Het is echter nog afwachten tot de technische details van de taks uitgewerkt worden om te zien welke ontsnappingsmogelijkheden nog overblijven.

Het ontsnappen aan de effectentaks komt er eigenlijk op neer dat u moet zorgen dat uw effectenrekening de grens van 500.000 EUR niet bereikt. Dit kunt u in theorie op verschillende manieren bekomen, al heeft de regering onmiddellijk ook al aangekondigd dat er maatregelen genomen zullen worden om de ontsnappingsroutes af te sluiten.

1. Een eerste mogelijkheid is om een aantal verschillende effectenportefeuilles aan te houden waarbij op elke rekening de grens van 500.000 EUR niet overschreden wordt. Maar door de invoering van de aangifteplicht voor effectenrekeningen die de regering heeft aangekondigd zal deze ontsnappingsroute meer dan waarschijnlijk afgesloten worden.

2. Een tweede optie is het betrekken van uw kinderen bij uw effectenrekening. Dit door bijvoorbeeld het deel van uw effectenrekening die de 500.000 EUR overstijgt reeds aan uw kinderen te gaan schenken. Op die manier zakt uw effectenrekening tot onder de grens, maar aan de keerzijde verliest u wel alle controle over dit deel van uw geld aangezien het definitief uit uw vermogen verdwijnt richting uw kinderen.

3. U kunt tevens uw echtgeno(o)t(e) betrekken bij uw effectenrekening door bijvoorbeeld een rekening die op uw eigen naam staat om te vormen naar een rekening op uw beide namen. De vraag is echter of dit wel nodig is gezien de logica van het vermogensrecht gevolgd kan worden. Hierdoor moet er naar het huwelijkscontract gekeken worden alvorens er bepaald kan worden of de grens wel degelijk overschreden wordt en de bank de effectentaks wel moet inhouden. Niet zo simpel als het lijkt dus.

4. Een overbrenging van uw vermogen naar het buitenland wordt hier en daar ook wel gesuggereerd. Maar met de reeds bestaande aangifteplicht van buitenlandse rekeningen en levensverzekeringen lijkt ons de buitenlandse route onnodig ingewikkeld.

5. Een andere oplossing, en mogelijk de minst gecompliceerde oplossing is het verschuiven van uw vermogen naar andere beleggingsopties zoals bijvoorbeeld een tak21 of tak23 levensverzekering. Door de invoering van de effectentaks worden de voordelen die een levensverzekering op middellange-termijn op vandaag reeds heeft tegenover de effectenportefeuille nog meer versterkt.

Voorlopig is het echter nog wachten op de uitwerking van de details door de regering waarna we de mogelijke alternatieve opties kunnen herevalueren.